Güvenir OKCU, Hüseyin S YERCAN, Uğur ÖZİÇ

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

Keywords: Tenisçi Dirseği, Lokal Kortikosteroid Enjeksiyonu.

Abstract

Giriş: Prospektif ve randomize bir çalışma ile lateral epikondilit tanısı alan 52 olgunun 52 dirseği üzerinde tek doz ve çoklu doz lokal kortikosteroid enjeksiyonunun tedavi etkinliğinin araştırılması. Hastalar ve
Yöntem: 52 hastanın 52 dirseği rastgele olarak 2 gruba ayrıldı. 22 dirseğe tanı sonrası sadece bir kez 0.5 ml Betamethasone + 0.5 ml Prilokain karışımı lokal olarak uygulandı. 30 dirseğe ise aynı doz lokal anestezik ve kortikosteroid karışımı tanı sonrası ve gerekli görüldüyse kontrol muayeneleri sonrasında ortalama 4.2 kez uygulandı. Her 2 grupta belirli aralıklarla kontrol edildi; fizik bakı, ağrı şiddeti, subjektif sorgulama ve objektif olarak Verhaar skorlama sistemine göre değerlendirildi.
Bulgular: Lokal enjeksiyon sonrası 6. hafta ve 12. haftada yapılan kontrol muayenelerinde ağrı şiddeti, hasta memnuniyeti ve Verhaar skorlamasında 2 grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Her 2 gruptada ağrı şiddetinde enjeksiyon öncesine göre anlamlı bir azalma saptandı. (p<0.001) 18. ayda ise çoklu doz lokal enjeksiyon yapılan grupta ağrı şiddetinde anlamlı artış ve Verhaar skorlamasında anlamlı bir kötüleşme saptandı Tek enjeksiyon yapılan grupta hiçbir dirsekte cerrahi yapılmazken, çoklu steroid enjeksiyonu yapılan grupta 8 dirseğe (%26.3) konservatif tedavinin yetersizliğinden dolayı cerrahi tedavi uygulandı.
Tartışma: Lateral epikondilitin konservatif tedavisinde ağızdan alınan non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar, lokal steroid enjeksiyonları, fizik tedavi modaliteleri, tenisçi dirseği bantları ve üst ekstremite ortezleri, aktivite modifikasyonu,egzersiz ve şok dalgalarıyla terapi gibi bir çok farklı yöntem mevcuttur. Bunlardan hangisinin daha etkili olduğu konusunda literatürde bilimsel veri yetersizliği söz konusudur. Lokal steroid enjeksiyonlarının etkinliğini araştıran klinik çalışmaların çoğunda kısa dönemde oldukça başarılı sonuçlar verilirken, geç dönemde semptomların tekrarladığı vurgulanmaktadır. Çalışmamızda çoklu steroid enjeksiyonu yapılan grupta geç dönemde sonuçların daha kötü olması kortikosteroidlerin doku iyileşmesini inhibe edici etkisine ve bu etkinin birikimine bağlı olabilir. Tenisçi dirseği tedavisinde sadece klinik tecrübeye dayanarak tekrarlayan lokal kortikosteroid enjeksiyonları yaparken kortikosteroidlerin bu özelliği unutulmamalıdır.