Imre Szerb1, Tamás Gál2, László Hangody1, Ibolya Mikó3

1Department of Orthopaedics and Traumatology, Uzsoki Hospital, Budapest
2Department of Traumatology, Semmelweis University, Budapest
3National Institute of Rheumatology and Physiotherapy, Budapest

Keywords: Osteoartrit; radyosinovektomi; sinovektomi; sinovit.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada radyosinovektomi (RSO)’nin diz eklemi osteoartritinin radyolojik ilerlemesi üzerindeki etkililiği incelendi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya 01 Nisan 2003 ve 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Uzsoki Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde RSO uygulanan 181 hastanın (72 erkek, 109 kadın; ort. yaş 58 yıl; dağılım, 19-65 yıl) 207 diz eklemi dahil edildi. Toplam 111 sağ ve 96 sol diz tedavi edildi. Ortalama takip süresi 8.7 yıl (dağılım, 1-12 yıl) idi. Yüz seksen bir hastanın 26’sında her iki diz eklemi tedavi edildi.
Bulgular: Tedavi edilen 207 diz ekleminden 163’ü takip zamanında RSO zamanındaki evreye göre aynı Kellgren-Lawrence evresine sahipken 44’ü daha kötü sonuçlara sahipti. Bu, tedavi edilen diz eklemlerinin %79’unda radyolojik ilerleme olmadığına işaret etti. Sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) önceki ve sonraki ölçümler arasında anlamlı şekilde güçlü uyum gösterdi (ICC=0.835, p<0.001).
Sonuç: Radyosinovektomi tedavi edilen eklemlerin %79’unda radyolojik ilerlemeyi önleyebildi ve takipte 39 olguda sadece bir evre kötüleşme gözlemlendi.