Erhan YILMAZ1, Seval YILMAZ1, Lokman KARAKURT1, Erhan SERİN2

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakülesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakülesi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ

Keywords: Osteoartrit, Sinoviyal sıvı, Nitrik oksit, Lipid peroksidasyon, Malondialdehid.

Abstract

Giriş: Osteoartritin fizyopatolojisi tam olarak aydınlatılmamış olmakla birlikte, kıkırdak hasarı ve enflamasyonun oluşumunda rolü olduğu bildirilen nitrik oksit ve oksijen radikallerinin sinovyal sıvı düzeylerini ölçmeyi amaçladık. Hastalar ve
Yöntem: Sinoviyal sıvı örnekleri normal ve osteoartritli bireylerin dizlerinden iğne aspirasyonu ile elde edildi. Osteoartritli 15 olgunun yaş ortalaması 57 idi ve örnekler diz protezi cerrahisi sırasında alındı. Yaş ortalaması 26 olan kontrol grubuna ait örnekler ise, herhangi bir eklem içi lezyon saptanmayan, tanısal artroskopi uygulanmış 15 olgudan elde edildi. Sinovyal sıvı örneklerinde; nitrik oksit düzeyi Griess reaksiyonu ile, malondialdehid düzeyleri de Satoh yöntemiyle spektrofotometrik olarak ölçüldü.
Bulgular: Osteoartritli olguların sinoviyal sıvılarındaki nitrik oksit ve malondialdehid düzeyleri, kontrol grubuna oranla belirgin derecede yüksek olarak ölçüldü (p<0.01 ve p<0.001).
Tartışma: Enflamatuvar sitokinlerin uyarısı ile sinovyal doku ve kıkırdakta oluşan metabolik olaylar sonucunda, nitrik oksit ve reaktif oksijen radikalleri açığa çıkmaktadır. Kıkırdak hasarının başlamasında rol oynayan bu radikallerin baskılanması ile osteoartritin tedavisinde yeni aşamalar kaydedilecektir.