Metin Manouchehr Eskandari1, Caner Özer2, Cengiz Yılmaz1, Gülden Ersöz3, Alper Gölpınar1, Fehmi Kuyurtar1

1Departments of Orthopedics and Traumatology Medicine Faculty of Mersin University
2Departments of Radiodiagnostics Medicine Faculty of Mersin University
3Departments of Infection Diseases Medicine Faculty of Mersin University

Keywords: Tanı, ayırıcı; kalça protezi/yan etki; protez başarısızlığı; protezle ilişkili enfeksiyon/radyografi; duyarlılık ve özgüllük; bilgisayarlı tomografi.

Abstract

Amaç: Bilgisayarlı tomografi (BT), kas-iskelet systemi enfeksiyonlarında değerli bir tanı yöntemi olmasına rağmen, metal artefaktlarının çok olması nedeniyle kalçanın periprostetik enfeksiyonlarında kullanımı nadirdir. Bu çalışmada, periprostetik kalça enfeksiyonlarından kuşkulanılan olgularda BT'nin etkinliği araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya, kalça artroplasti ameliyatından sonra periprostetik kalça enfeksiyonlarından kuşkulanılan ve BT ile incelenen 20 hasta (21 kalça; 14 kadın, 6 erkek) alındı. On hastada ilk ameliyattan sonra enfeksiyon ya da drenaj öyküsü, 10 hastada ise lokal enfeksiyon işaretleri vardı. Hasta grubunun ortalama yaşı 71.1 (dağılım 46-84) idi. Enfeksiyonla ilgili bulgu aramada kullanılan yöntemler şunlardı: Eritrosit sedimantasyon hızı, serum C-reaktif protein düzeyi, düz kalça grafileri, BT, aktif drenajın olmadığı olgularda aspirasyon, ameliyat sırasında alınan örneklerde Gram boyama ve mikroskobik inceleme ve ameliyattan sonra mikrobiyolojik inceleme. Ameliyat sırasındaki makroskobik bulgular temel alınarak, kullanılan her bir yöntemin duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif ve negatif öngörü değerleri hesaplandı.
Bulgular: Ameliyat sırasındaki makroskobik bulgular temelinde 13 kalçada enfeksiyon tanısı kondu. Kullanılan yöntemler arasında, BT için en yüksek duyarlılık (%92.3; 12/13) ve negatif öngörü (%87.5; 7/8) değerleri elde edilirken, özgüllük (%87.5; 7/8) ve pozitif öngörü değeri (%92.3; 12/13) açısından BT'nin ikinci sırada olduğu görüldü.
Sonuç: Bulgularımız, periprostetik kalça enfeksiyonlarını enfeksiyonu andıran başka nedenlerden ayırmada BT'nin yüksek ölçüde yararlı bir tanı aracı olduğunu gösterdi.