Akın Kapubağlı1, Güvenir Okcu2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

Keywords: Asetabulum/radyografi/cerrahi; kalça çıkığı, doğuştan; osteoartrit, kalça/cerrahi; osteotomi/yöntem.

Abstract

Amaç: Asetabuler displazi tedavisinde Chiari osteotomisinin orta dönem klinik ve radyografik sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Ağrılı asetabuler displazi tanısıyla 36 hastanın (23 kadın, 13 erkek; ort. yaş 17; dağılım 12-42) 42 kalçasına Chiari pelvik osteotomisi uygulandı. Altı hasta (%16.7) iki taraflı ameliyat edildi. Olguların ağrı ve/veya topallama yakınmalarının ortalama süresi 34.6 ay idi. Ameliyat öncesinde 12 kalçada hafif-orta düzeyde osteoartroz bulguları vardı. Klinik değerlendirme Harris kalça skoru ile yapıldı. Radyografik ölçümler ile kalça skorları arasındaki ilişki araştırıldı. Ortalama takip süresi 88 ay (dağılım 48-164 ay) idi.
Bulgular: Osteotomi sonrası 12. yılda total kalça protezi uygulanan bir hasta değerlendirmeye alınmadı. Harris kalça skoru ameliyat öncesinde ortalama 73±5 puan, son kontrolde 89±6 puan bulundu. Otuz beş kalça (%85.4) ağrısız veya çok hafif ağrılı idi. Yirmi kalçada (%48.8) çok iyi, 15 kalçada (%36.6) iyi, altı kalçada (%14.6) orta sonuç alındı. Otuz hastanın (%83.3) ameliyattan memnun olduğu görüldü. Harris kalça skoru ile femur başı örtünme yüzdesi, merkez-kenar açısı ve asetabuler açı arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Distal fragmanın medializasyon yüzdesi (r=0.28, p=0.042), osteotomi seviyesi (r= -0.6, p<0.0001), ameliyat öncesi dönemde kalçadaki osteoartroz bulgularının derecesi (r= -0.85, p<0.0001) ve yaş (r= -0.66, p<0.0001) Harris kalça skoru ile anlamlı ilişki gösterdi. Komplikasyon olarak iki kalçada yüzeyel enfeksiyon, 10 kalçada lateral femoral kutanöz sinir kesilmesi, iki kalçada kaynama gecikmesi görüldü.
Sonuç: Bulgularımız, Chiari osteotomisinin ağrılı asetabuler displazi tedavisinde belirgin klinik iyileşme sağladığını desteklemektedir.