Mehmet Emre Baki1, Duygu Baki2, Hafız Aydın3, Servet Kerimoğlu3, Celal Baki3

1Department of Orthopedics and Traumatology
2Radiology, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey;
3Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey;

Keywords: Perthes hastalığı; osteotomi; tedavi sonucu.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada hinge abdüksiyonuyla seyreden Herring grup C Perthes hastalığının tedavisinde proksimal femoral valgus ekstansiyon osteotomisi ile tektoplasti kombinasyonunun sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Bu çalışma Ocak 2002 ile Şubat 2009 tarihleri arasında Perthes hastalığına bağlı hinge abdüksiyonu için proksimal femoral valgus ekstansiyon osteotomisi ile tektoplasti kombinasyonu uygulanan 11 erkek hasta üzerinde yapıldı. Hastaların tamamı Herring lateral kolon sınıflandırmasına göre grup C olarak değerlendirildi. Ameliyat sırasındaki ortalama yaş dokuz yıl bir ay, yaş aralığı ise altı yıl-11 yıl iki ay şeklindeydi. Ameliyat öncesinde hastaların tamamında ağrı ve hinge abdüksiyon vardı.
Bulgular: Ortalama takip süresi 65 ay (dağılım 26-111 ay) idi. Proksimal valgus ekstansiyon osteotomisi ve tektoplasti uygulanan hastalarda, ameliyat sonrası femur başı kapsanması radyolojik olarak anlamlı derecede artmıştı. Ameliyat sonrası femur başı kapsanması cerrahi sonrası bir ve üçüncü aylarda çekilen grafilerle değerlendirildi. Osteotomi iyileştikten sonra, birinci yıl ve son kontrol grafileri değerlendirildi. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası grafiler; subluksasyon oranı, femur başı örtülme oranı, femur başı boyut oranı, Sharp açısı, CE (merkez-kenar) açısı, boyun cisim açısı, kaput indeksi ve asetabuler derinlik endeksi gibi ölçümler üzerinden kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Sonuç olarak başlangıçtaki takip ve son takip grafileri değerlendirildiğinde radyolojik olarak anlamlı iyileşme ve gelişmeler tespit edildi.
Sonuç: Bu araştırma göstermiştir ki, valgus ekstansiyon osteotomisi ve tektoplasti uygulanan hinge abdüksiyonlu hastalarda kısa sürede ağrı azalmış ve deformite düzelmiştir. Büyüme devam ettikçe, kalça ekleminin yeniden şekillenmesi iyi yönde etkilenmektedir.