Toygun Kağan Eren1, Muhammet Baybars Ataoğlu1, Ali Eren1, Dilan Ece Geylan2, Ali Yusuf Öner2, Ulunay Kanatlı1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Radiology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Keywords: Kıkırdak, kıkırdak tamir dokusunun manyetik rezonans gözlemi, mikrokırık, osteokondral lezyon, hücresiz çatı, talus.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada talar osteokondral lezyon (OKL)’ların tedavisinde tek aşamalı iki artroskopik teknik olan mikrokırık ve hücresiz çatı implantasyonu klinik ve radyolojik olarak karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya Mart 2007 ve Ocak 2015 tarihleri arasında talar OKL tanısı konulmuş olan 62 hasta (35 erkek, 27 kadın; ort. yaş 41±13 yıl; dağılım, 15-65 yıl) dahil edildi. Minimum 24 ay takip edilen ve lezyonları 1 cm2’den büyük olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Ameliyat öncesi ve sonrası klinik değerlendirmeler Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Cemiyeti (AOFAS) ayak bileği-arka ayak ölçeği ve radyolojik değerlendirmeler kıkırdak tamir dokusunun manyetik rezonans gözlemi (MOCART) ölçeğine göre yapıldı.
Bulgular: Hastalar mikrokırık (n=22) ve hücresiz çatı (n=40) gruplarına ayrıldı. Ortalama takip süresi 36.1±14.9 ay idi. Ameliyat öncesi ortalama AOFAS skoru mikrokırık grubunda 60.6±13.9’dan 82.1±11.8’e (p<0.001) ve hücresiz çatı grubunda 53.8±13.6’dan 89.4±9.9’a (p<0.001) yükseldi. Hücresiz çatı grubu sonuçlarının klinik olarak mikrokırık grubundan daha iyi olduğu görüldü (p=0.011). Klinik sonuçların daha genç (Sonuç: Her iki tek aşamalı artroskopik teknik de talar OKL’lerin tedavisinde etkili ve güvenlidir. Hücresiz çatı tekniği kısa dönem takipte mikrokırık tekniğinden daha iyi klinik sonuçlar göstermiştir. Yaş, travma öyküsü ve cinsiyet tedavi sonuçlarını anlamlı şekilde etkilemiştir. Hücresiz çatı tekniği özellikle büyük lezyonların tedavisinde güvenli ve iyi bir alternatif olarak kabul edilebilir.