Salih Angın, Nursen İlçin, Sevgi Sevi Yeşilyaprak, İ. Engin Şimşek

Dokuz Eylül Üniversity, School of Physical Therapy and Rehabilitation, İzmir, Turkey

Keywords: Düztaban; ayak; postural denge; postur.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada tek ayak üzerine duruşta postural stabilite açısından postural salınım hızının plantar basınç, ayak postur indeksi (API) ve ayak büyüklüğü ile tahmin edilip edilemeyeceği araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya 118 kişinin (62 erkek, 56 kadın; ort. yaş 22.1±3.1 yıl; dağılım 18-36 yıl) toplam 236 ayağı dahil edildi. Ayaklar API indeksine göre düztaban, normal ve yüksek taban olarak sınıflandırıldı. Postural salınım hızı, tek ayak üzerine duruşta gözler açık (TA-GA) ve gözler kapalı (TA-GK) durumda Balance Master ile ölçüldü. Her ayak için 10 farklı plantar bölgenin basınçları ise, EMED-M pedobarograf kullanılarak ölçüldü. Plantar basınç değerlerinden kuvvet-zaman-alan (KZA) integrali belirlendi ve ayak genişliği ayak uzunluğuna bölünerek standart ayak büyüklüğü (SAB) hesaplandı. Gruplar arasında postural salınım hızı farklılıklarını belirlemek için tek yönlü ANOVA kullanıldı. Postural salınım hızının tahmin edilebilirliğini belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Postural salınım hızı TA-GA durumda her üç grup için benzer bulundu (p>0.05). TA-GK durumda en yüksek postural salınım hızı düztaban ayak grubunda, en düşük salınım hızı ise yüksek taban ayak grubunda saptandı (p<0.05). TA-GK durumda ölçülen postural salınım hızı ile SAB (b= 0.141, p<0.05), topukta belirlenen KZA integral değeri (b= - 0.127, p <0.05) v e A PI (b= 0 .246, p <0.05) a rasında anlamlı ilişki saptandı.
Sonuç: Tek ayak üzerine duruşta KZA integral ve SAB parametrelerinin postural salınım hızını öngördürücü değeri düşüktür. Postural salınım hızı daha çok API ile ilintili olup, ayaktaki pronasyon ile artar.