Ahmet Pişkin1, Alper Çıraklı1, Murat Erdoğan1, Hasan Göçer1, Muhittin Şener2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Keywords: Kemik grefti; kırık; kaynamama; skafoid; vaskülarize kemik grefti.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada nonvaskülarize kemik grefti ve vida tespiti ile proksimal skafoidin kaynamama tedavisinin sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Kliniğimizde proksimal bölge skafoid kaynamaması nedeniyle ameliyat edilen ve en az bir yıl süre ile takibi yapılan 13 hasta değerlendirildi. El bilek hareketleri standart gonyometre ve kas gücü el dinamometresi ile ölçüldü. Kaynamama radyolojik olarak Schernberg sınıflamasına göre, fonksiyonel değerlendirme ise Herbert-Fisher derecelendirme sistemi ve Mayo Kliniği modifiye el bileği skorlama sistemine göre sınıflandırıldı.
Bulgular: Ortalama takip süresi 14 ay (dağılım, 12-40 ay) idi. On üç hastadan sekizinde (%61.5) tam kaynama gözlendi. Ortalama kaynama süresi 16 hafta (dağılım, 12-40) idi. Tam kaynama olanların el bileği hareketlerinde sağlam ele göre %10’dan fazla fonksiyon kaybı gözlenmedi. Ameliyat sonrası kavrama gücü ortalaması 37.3±3.0 kg idi. Herbert-Fisher sınıflamasına göre mükemmel ve iyi sonuç oranı %61.5, orta ve kötü sonuç oranı %38.5 idi ve ortalama Mayo skoru ise 80±13 idi.
Sonuç: Çalışmamızda proksimal skafoid kaynamamaları için nonvaskülarize otogreftleme ve vida tespiti ile tedavi edilen hastalarda tatminkar sonuçlar elde edilemedi. Açık cerrahi ve greftleme işleminin, skafoid kemiğin vasküler beslenmesi üzerine olan olumsuz etkileri nedeniyle greftlemenin seçilmiş olgularda uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.