Mehmet Ali Talmaç1, Mehmet Akif Görgel1, Muharrem Kanar1, Okan Tok2, Hacı Mustafa Özdemir1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Altunizade Acıbadem Hospital, Istanbul, Turkey

Keywords: Distal radius kırığı, eksternal fiksatör, tedavi sonucu, volar kilitli plak.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, volar kilitli plak (VLP), el bileğini köprülemeyen eksternal fiksatör (NbEF) ve köprüleyen eksternal fiksatör (BEF) ile tedavi edilen parçalı eklem içi distal radius kırıklarının klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2010 - Nisan 2014 arasında parçalı eklem içi distal radius kırığı nedeniyle VLP, NbEF veya BEF ile tedavi edilen toplam 95 hasta (44 erkek, 51 kadın; ortanca yaş 49; çeyrekler arası aralık (IQR) 37-60 years) yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların 34’ü VLP (VLP Grubu), 30’u NbEF (NbEF Grubu) ve 31’i BEF (BEF Grubu) ile tedavi edildi. Son kontrol vizitinde, tüm hastalar klinik ve radyolojik parametrelere göre değerlendirildi.
Bulgular: Takip süresinin ortanca değeri 5 (IQR, 4-6) yıl idi. El bilek eklemi hareket açıklığı, kavrama kuvveti kaybı, Green O'Brien, Mayo Modifiye El Bileği, QuickDASH ve VAS skorlarına göre VLP ve NbEF grupları, BEF grubuna kıyasla, daha iyi sonuçlara sahipti. Radyolojik parametrelerde en anlamlı iyileşme VLP grubunda görüldü.
Sonuç: Her ne kadar parçalı eklem içi distal radius kırıklarının klinik ve radyolojik sonuçlarında en anlamlı iyileşme VLP ile tedavi edilen erişkinlerde görülse de, NbEF ile de VLP’ye yakın olumlu sonuçlar elde edilebilir. Üç cerrahi tedavi yöntemi arasında BEF’in en az etkili seçenek olduğu görülmektedir.