Ulukan İnan1, Selim Harmanşa2, Hakan Ömeroğlu1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Yunus Emre State Hospital, Eskişehir, Turkey

Keywords: Femoroasetabüler sıkışma; işlevsel sonuç; cerrahi kalça dislokasyonu; tedavi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada tek bir merkezde güvenli cerrahi kalça dislokasyonu (GCKD) tekniği kullanılarak karışık tipteki femoroasetabüler sıkışma (FAS) tedavisinde edinilen deneyim değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmada Ekim 2009 - Ekim 2014 tarihleri arasında kliniğimizde GCKD tekniği ile tedavi edilen 21 hastanın (7 erkek, 14 kadın; ort. yaş 33.8±10.6 yıl; dağılım 19-52 yıl) 22 kalçası geriye dönük olarak değerlendirildi. Ameliyat öncesi ve son Harris kalça skorları (HKS) ve alfa açıları karşılaştırıldı. Yaş, cinsiyet, taraf, sıkışma testleri, ameliyat öncesi HKS, tümsek ve kıskaç tip FAS radyografik göstergeleri ve ameliyat sırasındaki eklem bulguları en son işlevsel sonuçlar üzerindeki etkileri yönünden değerlendirildi.
Bulgular: Semptomların ortalama süresi 29.5 aydı. Kalçanın fleksiyonu ve iç rotasyonu ile ortaya çıkan kasık ağrısı başlıca semptomdu. Tüm kalçalara radyografik olarak “karışık tipte FAS” tanısı konuldu. Yirmi iki kalçanın ortalama izlem süresi 48 aydı. Ameliyat öncesi ve en son ortalama HKS arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (60.0’a karşın 87.6 puan, p<0.001). Yirmi iki kalçadan ortalama HKS’si 95.0 puan olan 17 kalçada (%77) tedavi yeterli olarak değerlendirildi. Ameliyat öncesi HKS’si 60 puanın altında olan kalçalar yetersiz sonuca biraz daha fazla yatkındı. Araştırılan hasta bağımlı, klinik, radyografik değişkenler ve ameliyat sırasındaki eklem bulguları içinde düz bir grafideki koksa profunda belirtisi daha yüksek bir yetersiz sonuç oranı ile ilişkili bulundu (p=0.040).
Sonuç: Güvenli cerrahi kalça dislokasyonu işlemi ortalama dört yıllık izlem sonrasında %77’lik bir başarı oranına sahiptir. Koksa profunda belirtisi yetersiz klinik sonuç ile bağlantılıdır. Ameliyat öncesi 60 puanın altındaki bir HKS klinik sonuç üzerinde negatif belirleyici bir değişken olarak görünmektedir.