Emre ÇULLU, İlhan ÖZKAN, Ş Ömer ŞAVK, Bülent ALPARSLAN

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: Tibia, Tibial Eğim, Diz Eklemi, Ölçüm.

Abstract

Diz kinematiğinde önemi olan ve artroplasti, çapraz bağ tamirleri ve yüksek tibial osteotomi gibi ameliyatlarda dikkate alınması gereken tibial eğimin (tibial slope) ölçümünde standart, genelde kabul görmüş bir ölçüm tekniği yoktur. Çeşitli araştırmacılar tarafından kullanılmış olan 6 değişik ölçüm tekniği ile 50 kişinin 94 dizinde ölçümler yapılarak, bu ölçüm tekniklerinin normal değerleri, aralarındaki fark ve korelasyonlar araştırıldı. Referans değer olarak kabul edilen tibia anatomik aks (TAA) değeri ile lateral diz grafisinde pratik olarak elde edilebilen diğer ölçümlerin ilişkisi olup olmadığı incelendi. Yapılan altı değişik ölçüm sonucunda veriler arasında birbirinden istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. (p < 0.05). Tüm ölçümler arasında anlamlı korelasyon saptandı (R > 0.85). En belirgin korelasyon tibia proksimal anatomik aks (TPAA) ölçümünde elde edildi (R = 0,.94) TAA ortalama değeri 10.8° olarak bulundu. Sağ ve sol tibia ölçümlerinde anlamlı fark gözlenmedi. Bir tarafta saptanan değer ile diğer tarafı tahmin etmenin yanlış olmadığı kanısına varıldı. Anatomik varyasyonlardan en az etkilenen ölçüm tekniği olan TPAA dan yapılan ölçümlerin, lateral diz grafisinde tibial eğimin gerçeğe en yakın değerlerini vereceği sonucuna varıldı.