Alauddin Kochai1, Mehmet Türker1, Özgür Çiçekli1, Uğur Özdemir1, Levent Bayram1, Ünal Erkorkmaz2, Erhan Şükür1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
2Department of Biostatistics, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

Keywords: Ayak bileği kırığı; vücut kütle indeksi; başsız kanüllü kompresyon vidası; medial malleol kırığı; kısmı yivli kanüllü kompresyon vidası; gergi bandı.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada medial malleol kırıklarında en çok kullanılan üç farklı tespit yöntemi olan gergi bandı tekniği, kısmi yivli kanüllü kompresyon vida ve tam yivli başsız kanüllü kompresyon vida yöntemleri karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya medial malleol kırığı olan 90 hasta dahil edildi. Hastalar üç gruba ayrıldı. Grup A gergi bandı ile a meliyat e dilen h astalar ( n=26), g rup B k ısmen y ivli k anüllü kompresyon vidalar (n=32) ve grup C başsız kanüllü kompresyon vidalar ile ameliyat edilen hastalar (n=32) olarak ayrıldı. Kırığın tipi, iyileşme oranları, implanta bağlı komplikasyonlar, enfeksiyon oranı, implant tahliyesi, yükten kısıtlamaları, yaralanmadan cerrahiye kadar olan süre ve hastaların vücut kütle indeksleri (VKİ) araştırıldı. Hastaların standart ön-arka, yan ve Mortis grafileri incelendi. AOFAS (American Orthopedic Foot and Ankle Society) skorlama sistemi klinik değerlendirme için kullanıldı.
Bulgular: Üç grup arasında yaş, cinsiyet, VKİ, izleme periyodu ve kırık tipi açısından anlamlı bir fark gözlenmedi. Kaynama süresi grup C’de grup A ve B’ye oranla anlamlı olarak daha kısa idi. Grup C hastalarında implant başarısızlığı veya irritasyonu görülmedi ve bu durum grup A ve B ile kıyaslayınca istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.037). Ancak bu konuda, grup A ve grup B arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0.41). AOFAS skorlamasına göre üç grup arasında anlamlı bir fark görülmedi. A ve B grubunda VKİ’si düşük olan hastalarda yüksek oranda implanta bağlı komplikasyon görüldü. Düşük VKİ ile implanta bağlı komplikasyon oranı arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0.001).
Sonuç: Kaynama süresinin tam yivli başsız kanüllü kompresyon vidası ile ameliyat edilen grupta diğer gruplara oranla anlamlı olarak daha kısa olduğu görüldü. Bu çalışma, gergi bandı yöntemi ve kısmi yivli kanüllü kompresyon vida ile medial malleol fiksasyonu yumuşak doku irritasyonuna ve implant bölgesinde ağrıya neden olabileceğini göstermiştir. Düşük VKİ’si olan hastalar implanta bağlı komplikasyonlara daha açıktır.