Fatih Duygun, Cengiz Aldemir

Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

Keywords: Kompresyon; kırık kaynaması; intramedüller çivi; tibia cisim kırığı.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada intramedüller çivi uygulanan tibia diafiz kırığı olgularında farklı kompresyon miktarlarının kırık yüzeyindeki stres değerlere etkisi ve kaynama süreleri arasındaki ilişki araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2007 - Aralık 2015 tarihleri arasında tibia cisim kırığı olan 70 hasta (50 erkek, 20 kadın; ort. yaş 34.0±10.7 yıl; dağılım, 20-56 yıl) çalışmaya alındı. AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) sınıflamasına göre A2, A3 ve B2 tip kapalı kırık olan hastalar çalışmaya alındı. Hastalar üç gruba ayrıldı. Grup A’da kompresyon yapılmadı, Grup B ve C’de intramedüller çivi ile dinamik kompressif tespit yapıldı. Uygulanan kompresyon miktarı grup B’de 1 mm, grup C’de 1.5 mm idi. Hastaların ameliyat sonrası ve takip radyografileri Rust kriterlerine göre, fonksiyonel sonuçlar ise Johner-Wrush kriterlerine göre değerlendirildi. Ayrıca Grup B ve grup C’de sırasıyla 1 mm ve 1.5 mm için ayrı ayrı uygulanan kompresyon ile ilgili sonlu eleman çalışması yapıldı. Veriler istatistisel paket yazılım programıyla analiz edildi.
Bulgular: Bütün hastalarda klinik ve radyolojik olarak kaynama elde edildi. Radyolojik kaynama grup A’da ortalama 15.05±2.06 haftada, grup B’de 12.48±1.42 haftada ve grup C’de 11.64±1.63 haftada sağlandığı görüldü. Kompresyon uygulanmayan grupta (Grup A) kaynama süresi, kompresyon uygulanan diğer gruplara göre (Grup B ve C) anlamlı düzeyde uzundu (p<0.001). Fonksiyonel sonuçlar grup A’da 17 hastada (%85) mükemmel, üç hastada (%15) iyi-orta, grup B’de 23 hastada (%92) mükemmel, iki hastada (%8) iyi-orta, grup C’de 23 hastada (%92) mükemmel, iki hastada (%8) iyi-orta olarak değerlendirildi. Toplam yedi hastada diz önü ağrısı vardı. Hiçbir hastada enfeksiyon görülmedi.
Sonuç: İntramedüller kilitli kompressif çiviler tibia cisim kırıklarında oldukça etkin bir tedavi yöntemidir. Çivi üzerinden uygulanan kompresyon arttıkça, kaynama süresi anlamlı şekilde kısalmaktadır.