Nil KURT1, Melek TOLUNAY2, Berrin YÜZBAŞIOĞLU ASLAN3

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Keywords: Total Kalça Protezi, Epidural Anestezi, Heparin, Derin ven Trombozu.

Abstract

Giriş: Total kalça protezi ameliyatlarında seçilen anestezi tekniği postoperatif derin ven trombozu riskini etkileyebilmektedir. Gereç ve
Yöntem: Çalışma total kalça protezi operasyonu geçiren 29 hastada genel (n=15) ve epidural anestezinin (n=14) postoperatif venöz yetmezlik ve derin ven trombozuna olan etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Genel anestezi grubuna operasyondan iki saat önce başlanarak 7 gün süresince 2 x 5000 U subkutan heparin profilaksisi uygulandı. Epidural anestezi grubuna ise, heparin profilaksisi yapılmadı. Epidural kateterden postoperatif 3 gün boyunca 8 saat ara ile 5 mL %2 lidokain verildi. Hastalardan operasyondan önce, operasyon başladıktan 1 saat sonra, operasyon bittikten 3, 24 ve 72 saat sonra kan alınarak hemoglobin, hematokrit, aPTT, PT, antitrombin III, fibrinojen düzeyleri izlendi. Operasyon sırasında olan kan kaybı, verilen kan ve sıvı miktarları kayıt edildi. Operasyondan önce ve 7 gün sonra alt ekstremitelerin venöz sisteminin renkli Doppler ultrasonografisi yapılarak venöz yetmezlik ve derin ven trombozu araştırıldı.
Bulgular: Epidural anestezi grubunda operasyon sırasında kan kaybı ve verilen kan miktarı genel anestezi grubuna göre daha düşük, verilen sıvı miktarı ise daha yüksek bulundu (p<0.05). Genel anestezi grubunda fibrinojen düzeyi operasyon sırasında, ATIII düzeyi operasyondan 72 saat sonra epidural anestezi grubuna göre daha düşük bulundu (p<0.05). Doppler ultrasonografik incelemede genel anestezi grubunda postoperatif venöz yetmezlik insidansının EA grubuna göre daha sık olduğu bulundu (p<0.05), ancak derin ven trombozu açısından istatistiksel fark saptanmadı.
Sonuç: Sonuç olarak elektif total kalça protezi operasyonlarında epidural anestezinin intraoperatif kan kaybını ve postoperatif venöz stazı azaltarak derin ven trombozu riskini azaltabileceği düşünüldü.