Ahmet Yıldırım1, Onur Tutar2, Alaaddin Nayman3, Levent Yalçın4, Egemen Altan5

1Department of Orthopedics and Traumatology, Selçuk University Medical Faculty, Konya, Turkey
2Department of Radiology, İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey
3Department of Radiology, Selçuk University Medical Faculty, Konya, Turkey
4Manus Hand Surgery Center, İstanbul, Turkey
5Department of Orthopedics and Traumatology, Kadıkoy Florence Nightingale Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: Karpal tünel sendromu; median sinir; ameliyat; gevşetme; yer değiştirme.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada karpal tünel sendromlu hastalarda median sinir ve hamatum çengeli arasındaki mesafe ameliyat öncesi ve sonrasında değerlendirildi ve manyetik rezonans görüntülemenin tanı ve ameliyat sonrası takipte etkinliği araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Karpal tünel sendromlu 15 hastada (4 erkek, 11 kadın; ort. yaş 51 yıl; dağılım, 41-66 yıl) karpal tünel gevşetilerek median sinir dekompresyonu uygulandı. Median sinir ile hamatum çengeli arasındaki en kısa mesafe ameliyat öncesinde ve ameliyattan üç ay sonra manyetik rezonans görüntüleme ile ölçülerek radial ve ulnar yer değiştirme değerlendirildi. Bulgular 15 denek (5 erkek, 10 kadın; ort. yaş 52.2 yıl; dağılım, 40-65 yıl) içeren kontrol grubununkiler ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Karpal tünel sendromlu hastalarda median sinir ulnar tarafa kaydı. Tenar atrofisi olan beş hastanın grup içinde değerlendirilmesiyle hastalık şiddeti arttıkça sinirin mediale yer değiştirme derecesinin de arttığı görüldü. Ameliyat öncesine göre, dekompresyon sonrası median sinir belirgin olarak radial tarafa kaydı.
Sonuç: Karpal tünel sendromlu hastalarda median sinirde belirgin ulnar yer değiştirme ve karpal tünel gevşetilmesi sonrası lateral yer değiştirme gözlemlendi. Manyetik rezonans görüntüleme ameliyat sonrası geç iyileşebilecek ileri evre karpal tünel sendromlu hastalarda tanı koymak ve ameliyat başarısını değerlendirmek için kullanılabilir.