Bülent A TAŞBAŞ1, Bülent DAĞLAR1, Kenan BAYRAKÇI1, M Önder DELİALİOĞLU1, Mustafa ŞAHİN1, Uğur GÜNEL2

1Consultant Orthopaedic Surgeon, Ankara Numune Training and Research Hospital
2Associated Professor in Orthopaedic Surgery, Chief of 4.th Department of Orthopaedic Surgery, Ankara Numune Training and Research Hospital

Keywords: Mesleki maruziyet, radyasyon dozu, ortopedi.

Abstract

Amaç: Radyolojik değerlendirme el cerrahisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu durum beraberinde cerrahların giderek artan bir oranda, X ışınına maruz kalmalarıyla sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada üst ekstremite cerrahisi sırasında gerek floroskopik ve gerekse grafi çekimi sırasında cerrahın almış olduğu doz miktarı prospektif olarak araştırılmıştır. Materyal ve Metod: Üç ay süreyle 37 üst ekstremite cerrahisinde, floroskopi ve/veya radyografinin kullanımı sırasında biri cerrahın yakasında ve diğeri de gaz steril edilip çekimler sırasında cerrahın dominant elinin yanında olmak üzere 2 adet dozimetre kullanılmıştır. Cerrahi işlemlerin sayısı ve tipi, floroskopi ve/veya direkt radyografi kullanımları ve süreleri kaydedilmiştir. Aylık olarak dozimetrelerin ölçümü yapılmıştır.
Bulgular: Çalışma sonunda yaka üzerindeki dozimetredeki toplam doz 11 milirem ve cerrahın dominant elinin yanında bulunan dozimetredeki toplam doz 19 milirem olarak bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmada elde edilen sonuçlar Avrupa Radyasyon Koruma Komitesi tarafından yılda alınabilecek maksimal doz olan 5000 mrem değerinin oldukça altında bulunmuştur. Bununla birlikte düşük dozda uzun süreli uygulanan X ışının etkileriyle ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır. Zararlı etkileri en aza indirmek için gerekli korunma tedbirlerinin alınması gerekir.