A Merter ÖZENCİ, Haluk ÖZCANLI, Yetkin SÖYÜNCÜ, Semih GÜR, A Turan AYDIN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

Keywords: Femur Interkondiler Çentik, Ön Çapraz Bağ, Yırtık, Bilgisayarlı Tomografi.

Abstract

Giriş: Bu çalışmada, femur interkondiler çentik (notch) açısının ön çapraz bağ yırtığına yatkınlığına etkisinin araştırılması hedeflendi. Hastalar ve
Yöntem: Çalışmaya, hastanemize kronik ön çapraz bağ (Ö.Ç.B.) yırtığı bulguları ile başvuran ve daha sonra tanısı artroskopik olarak da doğrulanan hastalardan rastgele seçilen 30 hasta alındı. Benzer demografik özelliklere sahip, daha önce hiç ciddi diz travması geçirmemiş 30 kişi de izinleri alınarak kontrol grubunu oluşturdular. Patolojik ve kontrol grubunun her iki dizi, Bilgisayarlı Tomografi (BT) kullanılarak Anderson ve arkadaşlarının1, tanımladığı yöntemle hesaplandı ve çentik açısı değerleri tek yönlü ANOVA testi ile karşılaştırıldı, iki grup arasındaki farklar için Tukey’in post hoc testi kullanıldı ve p<0.05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Ö.Ç.B. yırtığı olan dizler ile kontrol grubu arasında femur interkondiler çentik açısı değerlerinde anlamlı farklar bulundu (sırasıyla 49.43 ± 7.13 ve 55.58 ± 7.20, p=0.004). Aynı karşılaştırma patolojik grubun sağlıklı dizleri ile kontrol grubu arasında yapıldı ve benzer şekilde çentik açısı değerlerinde yine anlamlı farklar bulundu (sırasıyla 50.82 ± 7.41 ve 55.58 ± 7.20, p=0.004). Ö.Ç.B. yırtığı olan hastaların hem patolojik hem de sağlıklı dizlerinde interkondiler çentik açısı kontrol grubu dizlerine göre daha dardı.
Tartışma: İnterkondiler çentik darlığının anatomik olarak Ö.Ç.B. yırtığına yatkınlığı arttıran ve yırtılma riskinde önemli rol oynayan nedenlerden birisi olduğu görüşü benimsendi.