Yetkin SÖYÜNCÜ, A Merter ÖZENCİ, Mustafa ÜRGÜDEN, Feyyaz AKYILDIZ, Semih GÜR

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

Keywords: Gelişimsel Kalça Displazisi, Cerrahi Tedavi, Komplikasyon, Asetabulum, Avasküler Nekroz, Cerrahi, Kalça Eklemi.

Abstract

Giriş: Bu çalışmada, yürüme çağına gelmiş ve daha önce herhangi bir tedavi uygulanmamış gelişimsel kalça displazili olguların aynı seansta açık redüksiyon, femoral derotasyon osteotomisi ve Salter’in innominate osteotomisiyle tedavisinin erken ve orta dönem sonuçlarını değerlendirmek ve karşılaşılan komplikasyonları bildirmek amaçlanmıştır. Hastalar ve
Yöntem: Ocak 1995- Aralık 2003 tarihleri arasında ilk tedavileri açık redüksiyon, proksimal femoral derotasyon osteotomisi ve Salter’in innominate osteotomisi ile yapılan ve takipleri tam olan 14 hastanın 18 kalçası çalışmaya alındı. Hastaların 1’i erkek 13’ü kızdı. 4 olguda bilateral, 5 olguda sol ve 5 olguda sağ taraf tutulumu vardı. Olguların ameliyat sırasında ortalama yaşı 29.7 ay (17-63 ay) idi. Hastaların değerlendirilmesi, radyolojik olarak asetabular indeksler ölçülerek, klinik olarak Mc Kay sınıflaması ve femur başı avasküler nekrozu açısından Kalamchi ve MacEwen’in avasküler nekroz değerlendirme kriterlerine göre yapıldı.
Bulgular: Ortalama 44.4 ay (18-84 ay) sonunda klinik olarak 14 kalça (%78) grup 1 (çok iyi), 1 kalça (%5) grup 2 (iyi), 3 kalça (%17) grup 3 (orta) olarak değerlendirildi. Klinik olarak çok iyi ve iyi sonuç oranı %83’tü. Asetabular indeksin preoperatif ortalama 40.7°’den takiplerde ortalama 20.8°’ye gerilediği ve kalçaların %33’ünde displazinin devam ettiği saptandı. Kalamchi- MacEwen sınıflamasına göre 7 kalçada tip 1 avasküler nekroz gözlendi. 2 hastada Kirschner tellerinde migrasyon ve 1 hastada plakların çıkarılmasını takiben her iki femur üst ucunda kırıkla karşılaşıldı.
Tartışma: Yürüme yaşındaki çocuklarda gelişimsel kalça displazisinin tek seansta açık redüksiyon, femoral derotasyon ve asetabular innominate osteotomisiyle yapılan tedavisinin erken ve orta dönemdeki takipleri klinik olarak başarılı sonuçlar vermiştir. 6 kalçada (%33) hafif veya ciddi displazi devam etmekle birlikte, asetabulum remodelizasyonunun daha yüksek olduğu bu yaş grubundaki olgularda zamanla radyolojik düzelmenin de olması beklenir.