Kerem Kurt, İ Teoman Benli, Çağlar Koçer, Onat Üzümcügil, Bülent Ateş, Erbil Aydın

SSK Ankara Eğitim Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Ergenlik dönemi; korse; çocuk; egzersiz tedavisi; kifoz/patoloji/tedavi; Scheuermann hastalı¤ı/tedavi.

Abstract

Amaç: Scheuermann kifozu tanısı konan hastalarda Milwaukee korsesi ile tedavinin sonuçları de¤erlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Torakal Scheuermann kifozu nedeniyle 19 hastaya (5 kız, 14 erkek; ort. yafl 12.8) Risser V olana kadar ortalama 54.4 ay (da¤ılım 24-78 ay) süreyle Milwaukee korsesi uygulandı. Torakal kifoz açıları korse tedavisinin bitiminde ve ortalama 33.2 ay sonra ölçülerek tedavi öncesindeki de¤erlerle karflılafltırıldı. Ayrıca, hastalar 12 yafl ve altı (ergenlik öncesi, n=10) ve 13 yafl ve üzeri (ergenlik, n=9) olmak üzere iki grupta de¤erlendirildi.
Bulgular: Tedavi öncesinde ortalama 61.2° olan torakal kifoz açısı, tedaviden sonra tüm hastalarda ortalama 45.8 dereceye düflerek %25.2 düzelme sa¤landı (p<0.05). Ancak, son kontrollerde tüm hastalarda kifozda artıfl görüldü ve tedavi öncesi de¤erlere yaklafltı (p>0.05). Bu kayba ra¤men, 13 hastada (%68.4) normal fizyolojik sınırlarda veya 60° altında bir kifoz görüldü. Apikal intersegmental açılarda da tedavi sonrası sa¤lanan düzelmenin son kontrolde geriledi¤i ve kamalaflmanın %1.3 arttı¤ı gözlendi. Yine de, 12 hastada (%63.2) son kontrolde kamalaflmanı n de¤iflmedi¤i veya anterior cisim yüksekli¤inin arttı¤ı belirlendi. Son kontrolde, ergenlik öncesi gruptaki tüm hastalarda torakal kifoz açılarının normal sınırlarda veya 60° altında kaldı¤ı, befl hastada kamalaflmanı n azaldı¤ı, dördünde de¤iflmedi¤i görüldü. Ergenlik dönemi grubunda ise dört hastada 60-65°, beflinde (%55.6) 70° üzerinde kifoz deformitesi görüldü; altı hastada kamalaflmanın arttı¤ı belirlendi. Ayrıca, ciddi ilerleyici e¤rilik (80° ve 84°) saptanan iki hastaya (%22.2) cerrahi tedavi uygulandı.
Sonuç: Milwaukee korsesiyle 55-70° arasında torakal Scheuermann kifozu olan hastalarda tatmin edici sonuçlar alınabilece¤i ve korse tedavisinin ergenlik öncesi yafl grubunda daha etkili oldu¤u sonucuna varıldı.