Sang Bum Chang1, Sang-Ho Lee2, Won Joong Kim1

1Departments of Orthopedic Surgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea
2Departments of Neurosurgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea

Keywords: Bakteriyel enfeksiyon; kemik vidası; kemik transplantasyonu; intervertebral disk deplasmanı/cerrahi; lomber vertebra/cerrahi; osteomiyelit/etyoloji/cerrahi; ameliyat sonrası komplikasyon.

Abstract

Amaç: Lomber piyojenik spondilodiskit, mikrodiskektomiden sonra gelişebilecek ciddi bir komplikasyondur. Bu yazıda, bu enfeksiyonun tedavisi için yeni bir cerrahi teknik, erken sonuçlarıyla birlikte sunuldu.
Hastalar ve yöntemler: Mikrodiskektomiden sonra gelişen lomber piyojenik spondilodiskit nedeniyle ardışık dört hastaya (3 erkek, 1 kadın; ort. yaş 60; dağılım 47-75) Chuinard-Peterson tipi kemik greftiyle anterior füzyon ve perkütan faset vida fiksasyonu uygulandı. Tüm hastalarda, önceki bir yaradan gelişen posterior yumuşak doku enfeksiyonuna bağlı derin anterior kolon enfeksiyonu vardı. Mikrodiskektomi ile füzyon arasındaki ortalama süre 2.4 ay (dağılım 6 hafta-4 ay) idi. Anterior füzyonda, Chuinard-Peterson tekniğine uygun olarak hazırlanan otoiliyak trikortikal kemik grefti kullanıldı; ardından perkütan faset vida fiksasyonu yapıldı. Ortalama izlem süresi 11 ay (dağılım 5-17 ay) idi.
Bulgular: Ortalama ameliyat süresi ve kan kaybı sırasıyla 207 dakika (dağılım 150-285) ve 900 ml (dağılım 500-2000 ml) bulundu. Tedaviyle ilgili görülen tek komplikasyon, bir olguda anterior iliumda gelişen avulsiyon kırığı idi. C-reaktif protein düzeyi ameliyattan sonra ortalama iki hafta içinde (dağılım 1-3 hafta) %50 düşüş gösterdi. Hastanede kalma süresi ortalaması 41 gün (dağılım 31-46 gün) bulundu. Hastaların hematolojik tablosu son izleme kadar normal seyretti. Füzyon cerrahisi tatmin edici sonuç verdi; hastaların sırt ve bacak ağrısı yakınmalarında önemli düzelme görüldü. Kemik kaynaması ortalama 8.5 ayda (dağılım 5-18 ay) gerçekleşti. Greft kaybı, enfeksiyon nüksü ve önemli derecede kifoz gelişimiyle karşılaşılmadı.
Sonuç: Chuinard-Peterson tipi kemik greftiyle anterior segmental füzyon ve perkütan faset vida fiksasyonunun, posterior yumuşak doku enfeksiyonunun eşlik ettiği piyojenik spondilit tedavisinde etkili olduğu görüldü.