Ho-Yeong Kang1, Sang-Hyeop Jeon2, Sang-Ho Lee3, Song-Woo Shin3, Ho-Yeon Lee3

1Departments of Interventional Radiology, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea
2Departments of Thoracic Surgery,Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea
3Departments of Neurosurgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea

Keywords: Diskektomi, perkütan/yöntem; floroskopi/ yöntem; intervertebral disk deplasmanı/cerrahi/radyografi; torasik vertebra/cerrahi; bilgisayarlı tomografi.

Abstract

Amaç: Torasik disklere cerrahi yaklaşım zordur. Bilgisayarlı tomografi (BT)-floroskopi doğru spatial ve gerçek-zamanlı bilgi sağlamaktadır. Bu çalışmada, semptomatik torasik disk herniasyonunda yeni bir minimal invaziv prosedür olarak BT-floroskopi rehberliğinde lazer yardımlı spinal endoskopi (LASE) ile perkütan torask disk dekompresyonu (PTDD) yöntemi sunuldu.
Hastalar ve yöntemler: Yumuşak disk herniasyonuna bağlı ve tedaviyle iyileşmeyen torasik aksiyel ve/veya radiküler ağrı nedeniyle ardışık sekiz hastaya (6 erkek, 2 kadın; ort. yaş 34.5; dağılım 23-49) BT-floroskopi rehberliğinde ve LASE ile PTDD uygulandı. Canlı görüntü altında ve posterolateral yaklaşımla, protrüzyonlu diskin ipsilateral ya da santral bölümüne dekompresyon uygulandı. Tüm hastalar 24 saat içinde taburcu edildi. Değerlendirmelerde Oswestry Disabilite İndeksi (ODI), görsel analog skala (GAS) ve modifiye Macnab ölçütleri kullanıldı. Ortalama izlem süresi 16.8 ay (dağılım 13-21 ay) idi.
Bulgular: Ortalama ameliyat süresi 65 dakika (dağılım 45-90 dakika) bulundu. Ortalama GAS skoru ameliyat öncesinde 6.5 (dağılım 5-8), son kontrolde 1.9 (dağılım 0-4) bulundu. Ameliyat öncesinde ortalama 55 (dağılım 48-86) olan ODI skoru son kontrolde 16.5'e (dağılım 0-30) düştü. Macnab ölçütlerine göre, altı hastada (%75) mükemmel, bir hastada (%12.5) iyi, bir hastada da orta sonuç alındı. Ameliyat sonrasında komplikasyon görülmedi ve hiçbir hastada açık cerrahi gerekmedi.
Sonuç: Seçilmiş hastalarda semptomatik torasik disk herniasyonunda, BT-floroskopi rehberliğinde LASE ile PTDD kesin, güvenli ve etkili bir minimal invaziv tedavi yöntemidir.