Zekiye Nisa Özberk1, Özlem Öner Coşkun1, Sabire Akın1, Feza Korkusuz2, Sedat Işıklı3

1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
3Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Keywords: Ayak bileği yaralanmaları/tedavi; atletik yaralanma/tedavi; bandaj; soğuk tedavisi; burkulma ve gerilme; tork.

Abstract

Amaç: Akut lateral ayak bileği yaralanmalarının tedavisinde Icefeel® soğuk bandaj ve Cryocuff® uygulamalarının tedavideki etkinlikleri karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya evre I-II lateral ayak bileği yaralanması tanısı konmuş 78 hasta alındı. Hastalar rasgele yöntemle Icefeel (n=38) ve Cryocuff (n=40) gruplarına ayrıldı. Hastalar birinci, dördüncü, 14. ve 28. günlerde ağrı (görsel analog skala), ödem (volümetrik yöntem), eklem hareket açıklığı (gonyometrik ölçüm) ve fonksiyonel durum (Kitaoka Fonksiyonel Ayak Bileği Skalası) açısından değerlendirildi. Yirmi sekizinci günde eversiyon-inversiyon yönünde izokinetik kas kuvveti Biodex System 3 Pro cihazı ile, talar tilt inversiyon stress radyografisi ile değerlendirildi. İstatistik inceleme 2x4 tekrar ölçümlü varyans analiziyle gerçekleştirildi.
Bulgular: Her iki grupta da zamana bağlı olarak hastaların ağrı ve ödem düzeylerinde azalma, eklem hareket açıklığında tüm yönlerde artma ve fonksiyonel düzeyde iyileşme görüldü (p<0.001). Aynı zaman kesitlerinde yaralanmanın olduğu ayak bileğinde gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Icefeel grubunda 30°/sn ve 60°/sn hızlarda invertörler, 60°/sn ve 120°/sn hızlarda ise evertörler Cryocuff grubundan kuvvetli bulundu (p<0.05). Stres radyografisinde 10 ve 20 kg ile yapılan çekimlerde iki grup arasında fark saptanmadı (p>0.05).
Sonuç: Ayak bileği burkulması tedavisinde Icefeel ve Cryocuff uygulamaları benzer etkinlik göstermektedir; ancak, Icefeel uygulaması daha erken mobilizasyona izin vermektedir.