Güldeniz Argun1, Göze Çayırlı1, Güray Toğral2, Murat Arıkan3, Süheyla Ünver1

02Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences,
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences,

Keywords: Sinir blokları, ortopedik tümör cerrahisi, pediatrik.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, pediatrik ortopedik tümör cerrahisi sonrasında ameliyat sonrası analjezide ultrason eşliğinde uygulanan periferik sinir bloklarının etkinliği değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya genel anestezi altında ortopedik tümör cerrahisi uygulanan 108 çocuk (64 erkek, 44 kız; ort. yaş 10.23 yıl; dağılım, 2-18 yıl) dahil edildi. Çocuklar ameliyat sonrası ağrı kontrolü için sinir bloğu uygulananlar (grup 1, n=54) ve intravenöz analjezik uygulananlar (grup 2, n=54) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Grup 1’de sinir blokları bupivakain %0.25 ile yapıldı. Grup 2’de 15 mg/kg asetaminofen ameliyat sırasında intravenöz olarak uygulandı. Ameliyat sonrası görsel analog ölçeği (VAS) skorları, ağrı başlangıcına kadar geçen zaman, bulantı, kusma, 24 saatte toplam analjezik tüketimi ve olası komplikasyonlar birinci, ikinci, altıncı ve 24. saatlerde kaydedildi.
Bulgular: Görsel analog ölçeği skorları grup 2’de birinci, ikinci ve altıncı saatlerde grup 1’den daha yüksekti, ancak 24. saatte farklı değildi. Ağrı başlangıcına kadar geçen ortalama zaman grup 1’de 10.2 saat iken grup 2’de 1.8 saat idi (p<0.05). Ağrı başlangıcına kadar geçen ortalama zaman ve birinci, ikinci, altıncı ve 24. saatlerdeki VAS değerleri, sinir bloğu tipleri arasında farklılık göstermedi. Bulantı ve kusma oranları grup 1 ve 2 arasında farklı değildi (sırasıyla %18.51 ve %16.66, p=0.4). Yirmi dört saatte toplam analjezik tüketimi grup 2’de grup 1’e kıyasla daha yüksekti (sırasıyla 1.7 ve 0.07 mg/kg, p<0.05).
Sonuç: Ultrason eşliğinde uygulanan periferik sinir bloklarının sağladığı 10 saate kadar uzayan ağrısız dönemler ameliyat sonrası analjezik kullanımını ve bunların yan etkilerini azaltarak iyileşmeye yardımcı olabilir.