Levent Çelebi, Ertuğrul Akşahin, Hasan Hilmi Muratlı, Onur Hapa, H. Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Kemik çivisi; femur kırığı/cerrahi/radyografi; kırık fiksasyonu, intramedüller.

Abstract

Amaç: Femur cisim kırıklarında kapalı veya açık redüksiyon sonrası yapılan kilitli intramedüller çivileme sonuçları karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya 170 hastanın (98 erkek, 72 kadın; ort. yaş 37; dağılım 18-82) 179 femur cisim kırığı alındı. Kırıklarda Winquist-Hansen sınıflaması kullanı ldı. Bütün hastalara kapalı (n=101) veya açık (n=78) redüksiyondan sonra oymalı kilitli intramedüller çivileme yapı ldı. Gruplar, ameliyat süresi, kanama miktarı, kaynama süresi, gecikmiş kaynama ve kaynamama oranları, enfeksiyonlar ve fonksiyonel sonuç açısından karşılaştırıldı. Ortalama takip süresi 38 ay (dağılım 24-94 ay) idi.
Bulgular: Açık redüksiyon grubunda ortalama ameliyat süresi (137±21 dk) ve ortalama kanama miktarı (421±50 ml) kapalı redüksiyon grubuna (115±36 dk ve 296±44 ml) göre anlamlı farklılık gösterdi (p<0.001). Çalışmada 172 kırıkta (%96.1) ortalama 21.3±5.5 haftada kaynama elde edildi. Bu süre kapalı ve açık redüksiyon gruplarında sırası yla 19.6±5.0 hafta ve 23.6±5.6 hafta idi (p<0.001). Kapalı redüksiyon grubunda dokuz kırıkta (%8.9), açık redüksiyon grubunda 15 kırıkta (%19.2) gecikmiş kaynama görüldü (p<0.05). Gruplar arasında kaynamama açısından anlamlı fark yoktu (kapalı redüksiyonda 2 kırık, (%2); açık redüksiyonda 5 kırık, (%5; p>0.05). Kapalı redüksiyon grubunda üç kırıkta (%3.0) yüzeyel enfeksiyon, açık redüksiyon grubunda altı hastada yüzeyel, iki hastada derin enfeksiyon (toplam %10.3) gelişti (p<0.05).
Sonuç: Femur cisim kırıklarının intramedüller çivilemesi açık redüksiyon sonrasında yapıldığında, ameliyat süresi uzamakta, kanama miktarı artmakta, kaynama gecikmesi nedeniyle ikincil girişime daha fazla başvurulmakta ve enfeksiyon oranı daha yüksek olmaktadır.