Bayram Ünver1, Birgül Dönmez1, Vasfi Karatosun2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

Keywords: Günlük yaşam aktivitesi; artroplasti, replasman, kalça/yöntem/rehabilitasyon; erken ambulasyon; kalça protezi; protez tasarımı; rehabilitasyon/yöntem.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada total kalça protezi (TKP) uygulaması sonrasında protez tipinin ameliyat sonrası hastane içi fonksiyonel düzey ve hastanede kalış süresi üzerine etkisi araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya koksartroz nedeniyle TKP uygulanan 54 hasta alındı. Hastaların 27’sine (16 kadın, 11 erkek; ort. yaş 64±12) konvansiyonel çimentosuz TKP, 27’sine (22 kadın, 5 erkek; ort. yaş 60±15) plaklı kalça protezi (thrust plate prosthesis- TPP) uygulandı. Hastaların fonksiyonel bağımsızlık düzeyleri, ameliyat öncesinde ve taburculuk sırasında Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (FBÖ) kullanılarak belirlendi.
Bulgular: Her iki grupta da hastaların FBÖ skorları taburculuk döneminde ameliyat öncesi döneme göre anlamlı düşüş gösterdi (p=0.000). Ameliyat öncesi ve taburculuk döneminin her ikisinde de TPP uygulanan hastalarda FBÖ skorları daha yüksek bulundu; ancak, iki grup arasındaki fark anlamlı değildi (p>0.05). Hastanede kalış süresi TPP uygulanan hastalarda daha kısa bulundu (konvansiyonel TKP grubunda 14.3±5.3 gün; TPP grubunda 13.2±6.9 gün; p<0.05).
Sonuç: Protez tipinin hastane içi fonksiyonel sonuçlar üzerine etkili olmadığı; bununla birlikte, TPP uygulanan hastaların daha kısa sürede hastaneden taburcu olduğu saptandı. Her iki grupta da, taburculuk sırasında FBÖ skorlarında anlamlı düşüş meydana gelmektedir.