Kenneth A. Egol1, Monet France1, Nirmal C. Tejwani1, Toni McLaurin1, Kenneth J. Koval2

1Department of Orthopaedic Surgery, The New York University Hospital for Joint Diseases
2Department of Orthopaedic Surgery, Dartmouth Medical Center

Keywords: Eksternal fiksatör; kırık tespiti, internal; diz yaralanması/cerrahi; ameliyat sonrası komplikasyon; tibia kırığı/sınıflandırma/cerrahi/radyografi; tedavi sonucu.

Abstract

Amaç: Yüksek enerjili travmayla oluşan tibial plato kırıkları tedavisi zor yaralanmalardır ve sonuçları değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada, Schatzker tip V-VI tibial plato kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları değerlendirildi ve radyografik sonuçlarla karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmada Schatzker tip V (21 kırık) ve tip VI (62 kırık) tibial plato kırığı olan 80 ardışık hasta geriye dönük olarak incelendi. Kırıkların 64’ü kapalı (%77.1), 19’u açık (%22.9) kırık idi. On bir ekstremitede (%13.3) kompartman sendromu vardı. On sekiz kırıklı 15 hasta (%18.8) takipten çıktığından, klinik ve radyografik incelemeler 65 hastanın 65 kırığı üzerinden yapıldı. Ortalama takip süresi 17 ay (dağılım 10-40 ay) idi. Fonksiyonel değerlendirme WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index) anketi kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Son takipte ortalama diz hareket açıklığı 1° (0°-20°)-115° (60°-140°), ortalama WOMAC skoru 76.6±55 bulundu. Radyografik olarak 15 dizde (%23.1) çökme, 11 hastada (%19.6) posttravmatik artrit bulguları saptandı. Redüksiyon kaybı (p=0.001) ve artritik değişiklikler (p=0.04) WOMAC değerlendirmesinde daha kötü skorla ilişkili bulundu. Komplikasyon olarak, beş hastada derin yara enfeksiyonu (%7.7), iki hastada kaynamama (%3.1), 10 hastada planlı olmayan ek cerrahi girişim (%15.4) görüldü.
Sonuç: Erken cerrahi redüksiyon kaybı ve radyografik olarak artritik değişikliklerin gelişimi Schatzker tip V-VI tibial plato kırıklarında fonksiyonel skorlar için öngördürücü olmaktadır.