B. Murat Çınar, Sercan Akpınar, Mustafa Uysal, Necip Cesur, Murat Ali Hersekli, Metin Özalay, Gürkan Özkoç

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye.

Keywords: Unikondiler artroplasti, diz osteoartriti; minimal invaziv cerrahi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, unikondiler diz protezi yapılan hastalarda ameliyat sırasında karşılaşılan teknik sorunlar incelendi ve hastaların klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Unikompartmantal diz osteoartriti tanısı konmuş 40 hastanın (3 erkek, 37 kadın; ort. yaş 58.2 yıl; dağılım 44-76 yıl) 41 dizine unikondiler diz protezi uygulandı. Hastalarda ameliyat sırasında karşılaşılan teknik sorunlar kaydedildi. Hastaların klinik değerlendirmeleri, HSS (Hospital for Special Surgery) diz skoru ve diz için WOMAC ağrı skoru kullanılarak yapıldı. Radyolojik değerlendirmeleri, Oxford diz grubunun saptadığı kıstaslara göre yapıldı.
Bulgular: Radyolojik olarak sekiz hastada femoral komponentte 10° üzerinde varus-valgus posizyon bozukluğu, yedi hastada tibial komponentte 2 mm’den fazla medialden taşma, bir hastada femoral komponentin ekstansiyonda konulması ve bir hastada eklem mesafesinde artma saptandı. Eklem mesafesinde artma saptanan hastada, ameliyat sonrası ağrıları arttığı için altı ay sonra primer total diz protezi ile revizyon uygulandı. Klinik olarak değerlendirmede, HSS diz skorunda ortalama 21 puan artış gözlendi. Otuz üç hastada mükemmel, yedi hastada iyi sonuç alındı. Ameliyat sonrası WOMAC ağrı skorunda, ortalama 18 puan azalma saptandı. Otuz üç hastada mükemmel, altı hastada iyi ve bir hastada orta sonuç alındı. Hastaların ortalama takip süresi 19 (9-42) ay idi.
Sonuç: Unikondiler diz protezi, uzun ve zaman alıcı bir cerrahi öğrenme süreci olan ancak buna karşın, cerrahi teknik hataların sıklıkla olabileceği bir tedavi yöntemidir. Radyolojik olarak tespit edilen minör hataların erken dönem klinik sonuçları etkilemediği görülmüştür. Diz medial osteoartriti olan hastalarda, uygun hasta seçim kriterleri uygulandığında unikondiler diz protezi yöntemi, iyi bir cerrahi tedavi seçeneğidir.