Hasan Karapınar, Ulaş Akgün, Cemal Kazımoğlu, Tugrul Bulut, Muhittin Şener

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Keywords: Humerus; İlizarov tekniği; intramedüller çivi; kaynamama.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada intramedüller çivi ile başarısız tespit sonucu humerus cisimde kaynamama gelişen hastaların tedavisinde uygulanan İlizarov fiksatörü ile destekleme deneyimimiz sunuldu.
Hastalar ve yöntemler: Antegrad intramedüller çivi uygulandıktan sonra humeral kaynamama saptanan yedi hasta (4 kadın 3 erkek; ort. yaş 47 yıl; dağılım 32-62 yıl) geriye dönük olarak değerlendirildi. Kaynamayı sağlamak amacıyla İlizarov fiksatörü, tüm hastalara intramedüller çivi çıkarılmadan kapalı yöntemle uygulandı. İlk yaralanmadan fiksatör uygulanana kadar geçen süre ortalama 12.2 ay (dağılım 8-21) idi. Hastalar takiplerinde kırık kaynaması açısından radyolojik olarak değerlendirildi. Omuz fonksiyonlarının belirlenmesi ve klinik değerlendirmesinde Constant puanlaması kullanıldı.
Bulgular: Tüm kaynamamalar ciddi bir komplikasyon olmadan iyileşti. Beş hastada antibiyotik tedavisine iyi yanıt veren yüzeyel çivi yolu enfeksiyonu gelişti. Takiplerde ortalama Constant puanı 78 idi.
Sonuç: Başarısız intramedüller çivi uygulaması sonrası gelişen aseptik humerus cisim kaynamamalarında İlizarov yöntemi ile eksternal tespit etkili bir tedavi seçeneğidir.