Kasım Kılıçarslan, Nadir Yalçın, Fuat Karataş, Faruk Çatma, Hasan Yıldırım

Department of Orthopedics and Traumatology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Keywords: Çimentosuz; kalça displazisi; kalça çıkığı; total kalça artroplastisi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada displastik ve çıkık kalçaların tamamında uyguladığımız aynı tip ve standart ölçülerdeki çimentosuz total kalça protezlerinin klinik ve radyografik sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Bu çalışmada, Ocak 1998 - Ocak 2006 tarihleri arasında çimentosuz total kalça artroplastisi uygulanan 69 hastanın (63 kadın, 6 erkek; ort. yaş 45.6 yıl; d ağılım 2 0-72 y ıl) 1 03 d isplastik v eya ç ıkık k alçası geriye dönük olarak incelendi. Ortalama takip süresi 7.2 yıl (dağılım 2-10.1 yıl) idi. Crowe sınıflamasına göre 18 kalça (%17) tip I, 29 kalça (%28) tip II, 23 kalça (%22) tip III, 33 kalça (%32) ise tip IV idi. Fonksiyonel ve klinik değerlendirmeler Harris kalça skorlaması ile yapıldı. Son takiplerinde hastalara ameliyat sonrası memnun olup olmadıkları soruldu.
Bulgular: Ameliyat öncesi 39.3 olan ortalama Harris kalça skoru, son takiplerde 89.5’e yükseldi (p<0.001). Altmış hasta (%86.9), ameliyat sonrası memnun olduğunu belirtti. Dokuzu ameliyat sırasında olmak üzere toplamda 41 (%39.8) komplikasyon gözlemlendi. Son takiplerde semptomatik olan herhangi bir septik veya aseptik gevşeme bulgusu yoktu.
Sonuç: Çimentosuz total kalça artroplastisi uygulaması displastik ve çıkık kalçalar için etkili bir yöntemdir.