Shu-Ang Wang1, Yu-Cheng Zhang2, Grant Lu-Sun Shih3

1Department of Orthopaedic, Taichung MetroHarbor Hospital, Taiwan
2Department of Orthopaedic Surgery and Rheumatology, The Fourth Hospital of Harbin Medical University, China
3Department of Radiology, Southwest International University, Taiwan

Keywords: Birmingham k alça y üzey y enileme p rotezi; ö zel tasarlanmış; total kalça artroplastisi; kalça yüzey yenileme artroplastisi.

Abstract

Amaç: Bu öncül çalışmanın amacı, Mecbio yüzey yenileme artroplasti protezinin her hastaya özel tasarlanmış yeni versiyonu ve üç ebatta mevcut olan eski prototipin klinik sonuçlarını karşılaştırmaktır.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya 2003 ve 2008 yılları arasında kalça bozukluğu olan ve modern versiyon ve prototip protez ile toplam 21 artroplasti yapılan 20 hasta dahil edildi. İlk yapılan 15 işlemde prototip kullanılırken, son altı işlemde modern versiyon kullanıldı. Tüm hastalara modifiye edilmiş lateral yaklaşım uygulandı. İki deneyimli cerrah tarafından klinik ve radyolojik değerlendirme yapıldı. Kalkarda görülen kortikal değişiklikler, medial korteksin ince tabakasının küçük trokanterin 5 cm aşağısındaki kalın tabakayla karşılaştırılması ile değerlendirildi. Ayrıca hastalar Harris Kalça Skoru ile de değerlendirildi. Ortalama takip, üç yıldı (dağılım 2-5 yıl).
Bulgular: Her iki grubun cerrahi sonrası Harris Kalça Skorunda başlangıca kıyasla anlamlı bir iyileşme vardı (p<0.05). İnce korteks açısından prototip grubunda (0.14±0.06-0.23±0.07, p<0.0001) ve modern versiyon grubunda 0.15±0.07-0.25±0.03, p=0.0020) ve kalın korteks açısından prototip grubunda (0.21±0.06-0.28±0.06, p<0.0001) ve modern versiyon grubunda (0.25±0.07- 0.29±0.05, p=0.0156) anlamlı bir artış vardı. Gruplar arasında radyolojik ölçümler açısından anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Çalışma sonucu, hem prototip hem de modern versiyon protezler ile mükemmel klinik ve radyolojik sonuçların elde edilebileceğini göstermektedir.