Mehmet Nurullah Ermiş1, Ümit Selçuk Aykut2, Mehmet Oğuz Durakbaşa1, Mustafa Sefa Özel1, Ferdi Safa Bozkuş3, Eyüp Selahattin Karakaş4

12nd Department of Orthopedics and Traumatology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
23rd Department of Orthopedics and Traumatology, Baltalimani Bone Disease Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Samsun Vezirköprü State Hospital, Samsun, Turkey
42nd Department of Orthopedics and Traumatology, Baltalimani Bone Disease Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: Osteokondrom; skapula; snapping; kanatlanma.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, snapping skapula sendromuna neden olan subskapular ekzostozun cerrahi eksizyon ile tedavi sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Eylül 1980- Ocak 2010 tarihleri arasında, kliniğimizde snapping nedeniyle skapular osteokondromlu 30 hasta cerrahi olarak tedavi edildi. Tedavi sonrası kayıtlardaki iletişim bilgilerine ulaşılabilen 15 hastanın (9 erkek, 6 kadın; ort. yaş 15.6 yıl; dağılım 6-29 yıl) klinik sonuçları değerlendirildi. Takip süresi ortalama 13.7 yıl (dağılım 1-31 yıl) idi. İlk muayene radyografi ve bilgisayarlı tomografiyi içermekteydi. Klinik sonuçlar son kontrollerde basit omuz testi ile değerlendirildi.
Bulgular: Ameliyat öncesi en sık görülen yakınma tüm hastalarda skapular kanatlanma (%100), 12 hastada (%80) ağrı ve 10 hastada (%66.6) skapulotorasik hareket ile oluşan krepitus idi. Hastaların hiçbirinde cerrahi tedavi sonrası snapping lehine herhangi bir ipucu yoktu. Basit omuz testi için verilen yanıtlara göre hastaların hiçbirinde ameliyat edilen omuz hareketlerinde kısıtlılık yoktu. Hastalar lezyonun nüksü hakkında herhangi bir öykü bildirmedi.
Sonuç: Eksizyon osteokondromlar için uygun bir tedavi yöntemidir. Bu retrospektif analizde, eksizyon ile tüm hastalarda tedavi sağlandı. Hiçbir hastada herhangi bir yakınma veya nüks olmadı.