Miklós Papp1, Zsolt Zsákai1, András Gömöri2

1Department of Orthopaedic Surgery, Borsod County Teaching Hospital, Miskolc, Hungary
2Department of Traumatology, Borsod County Teaching Hospital, Miskolc, Hungary

Keywords: Diz Derneği klinik skorlama sistemleri, eşleştirilmiş gruplar, primer total diz artroplastisi, kombine yüksek tibial osteotomi sonrası total diz artroplastisi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada önceki kombine yüksek tibial osteotomi (KO) sonrası total diz artroplasti (TDA)’lerinin sonuçları eşleştirilmiş bir primer TDA kontrol grubununkiler ile karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: 01 Ağustos 2006- 31 Aralık 2011 tarihleri arasında önceden KO geçiren 24 hastada (10 erkek, 14 kadın; ort. yaş 69.5 yıl; dağılım, 60-79 yıl) 24 ardışık çimentolu TDA uygulandı (çalışma grubu). Çalışma grubu aynı dönemde primer TDA uygulanan 24 hastalık bir kontrol grubu (10 erkek, 14 kadın; ort. yaş 69.9 yıl; dağılım, 63-79 yıl) ile karşılaştırıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası Diz Derneği diz ve fonksiyon skoru ve hareket açıklığı belirlendi. Femorotibial açı, lateral subkondral plağa tanjan ve fibula başının üstü arasındaki mesafe, tibial kondilin transpozisyonu, patellar tendonun uzunluğu ve tibial eğim açısı ameliyat öncesinde ölçüldü. Son takipte, aynı parametreler hesaplandı ve lateral tibial kemik rezeksiyonunun miktarı belirlendi.
Bulgular: Ortalama takip süresi çalışma grubunda 97 ay (dağılım, 61-124 ay) ve kontrol grubunda 97 ay (dağılım, 61-123 ay) idi. Her iki grubun TDA sağkalım oranı %100 idi. Son takipte, klinik ve radyolojik veriler açısından anlamlı farklılık yoktu. Fakat sadece rezeke edilen lateral kemik miktarı çalışma grubunda kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşüktü.
Sonuç: Planlanan düzeltmenin 10° veya daha yüksek olduğu, medial diz artrozlu genç ve aktif kişilerde TDA’nın sonuçlarını olumsuz etkilemediği görünen KO’yu önermeye devam ediyoruz.