Zekeriya Öztemür1, Okay Bulut1, Murat Korkmaz2, Hayati Öztürk1, Gündüz Tezeren1

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Keywords: Artroskopik sinovektomi; diz; açık sinovektomi; radyasyon sinovektomi; sinovit; Yttrium.

Abstract

Amaç: Çalışmada tıbbi tedaviye dirençli kronik nonspesifik sinovitlerinin tedavisinde cerrahi sinovektomi ile kombine edilen radyasyon sinovektomi (RS) işleminin etkinliği araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Mart 2004 - Ekim 2009 tarihleri arasında kliniğimizde sinovektomi ameliyatı olan ve ameliyattan altı hafta sonra 90Y ile RS işlemi yapılan 17 hastanın (15 erkek, 2 kadın; ort. yaş 42.5 yıl; dağılım 27-70 yıl) 17 dizi çalışmaya alındı. Ortalama 48.7 ay (dağılım; 15-126 ay) takip süresi sonunda RS işlemi öncesi ve sonrası fonksiyonel değerlendirme için Lysholm diz ölçeği değerlendirme skoru kullanıldı. Gece ağrısı, istirahat ağrısı, aktivite ağrısı ve efüzyon görsel analog ölçeği ile değerlendirildi. Hasta memnuniyeti ise mükemmel, çok iyi, iyi ve kötü şeklinde kaydedildi.
Bulgular: Takip süresi sonunda bütün hastalarda mükemmel ve çok iyi memnuniyet skoru elde edildi. Tedavi öncesi ve sonrası bütün değerlendirme skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Hiçbir olguda RS işlemi sonrası çekilen kontrol sintigrafilerinde eklem dışına radyonükleid kaçağı tespit edilmedi. Bir olguda gelişen derin ven trombozu dışında önemli bir komplikasyon görülmedi.
Sonuç: Çalışmamızın, bulguları tıbbi tedaviye rağmen tekrarlayan kronik nonspesifik sinovit olgularının tedavisinde, cerrahi sinovektomi ile kombine edilen RS işleminin etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemi olduğunu göstermiştir.