Murat Yeşil, A.Kadir Bacakoğlu, Mehmet Doğan

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Keywords: Karpal; fibrozis; idiopatik; miyofibroblast; sendrom.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada miyofibroblastların idiopatik karpal tünel sendromundaki (KTS) fibrotik süreçte rol oynayıp oynamadığı araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Mart 2010-Ağustos 2010 tarihleri arasında kliniğimizde ameliyat edilen 40 hasta (12 erkek, 28 kadın; ort. yaş 50.85±11.2 yıl; dağılım 30-71 yıl) çalışmaya alındı. Yirmi beş idiopatik KTS hastası çalışma grubuna, 15 travma hastası kontrol grubuna dahil edildi. Katılımcıların hem transvers karpal ligaman hem de subsinovyal bağ dokusundan (SSBD) örnekler alındı ve bunlar immünohistokimyasal yöntem ile analiz edildi. Miyofibroblast varlığını ve damar duvar kalınlığını (alfa düz kas aktin [a-DKA]), kollajen tip IV antikorları, T (CD3) ve B (CD20) lenfositleri incelemek için dört immünohistokimyasal işaretleyici kullanıldı.
Bulgular: İdiopatik KTS’nin erken aşamasında olan hastaların SSBD’sinde miyofibroblast varlığı (a-DKA) antikorlarının fibroblastlar ile pozitif reaksiyonu yoluyla gösterildi. Subsinovyal bağ dokusunun vasküler yapısında a-DKA ve kollajen antikor reaksiyonunun anlamlı şekilde artmış olması, çalışma grubunda damar duvar kalınlığı ve vaskülaritenin artmış olduğunu gösterdi (p<0.01). İki grup arasında T ve B lenfosit antikor reaksiyonu açısından anlamlı fark saptanmadı (inflamasyon).
Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, miyofibroblastların hastalığın erken döneminde aktifleşip hastalığın başlangıcına katkı yapma olasılıkları olduğuna işaret etmektedir. İleride yapılacak daha büyük örneklem sayılı çalışmalar miyofibroblastların idiopatik KTS’deki rolünün anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır.