Birhan Oktaş1, Zafer Orhan2, Barış Erbil2, Erdem Değirmenci2, Nil Üstündağ2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Düzce University, Düzce, Turkey

Keywords: Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi; kırık iyileşmesi; litotripsi; kaynamama; açık kırık; periost.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin (ESWT) periostu sağlam olan ve periostu eksize edilmiş olan kırıklar üzerine etkisi karşılaştırıldı. Gereç ve yöntemler: Otuz yedi Wistar albino sıçan dört gruba randomize edildi. Ketamin anestezisi altında tüm sağ femurlara osteotomi ve intramedüller olarak Kirschnerteli tespiti uygulandı. İlk grup (n=10) kontrol grubu olarak tanımlandı. İkinci grupta (n=10), osteotomi hattındaki periost cerrahi sırasında çevresel olarak eksize edildi. Üçüncü grupta (n=9), periost sağlam bırakılarak ESWT uygulandı. Dördüncü grupta (n=8), tüm sıçanların periostları eksize edildi ve ESWT uygulandı. Tüm kırık hatları iki haftada bir radyolojik olarak ve altıncı haftada histolojik olarak değerlendirildi. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Yumuşak doku defektli açık kırık modelini temsil eden, periostu eksize edilen grupta, ESWT uygulaması kırık iyileşmesi üzerinde anlamlı şekilde olumlu bir histolojik etkiye sahipti. Ancak radyolojik değerlendirme periostu sağlam olan ve eksize edilen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermedi.
Sonuç: Bulgularımıza göre, yumuşak doku ve periost hasarının eşlik ettiği açık kırık tedavisinde, kırık iyileşmesini hızlandırmak ve psödoartroz oluşumunu engellemek amacıyla ESWT kullanılabilir. Ancak ESWT’nin rutin uygulamaya dahil edilebilmesi için daha fazla klinik çalışma gereklidir.