Mehmet Şükrü Şahin1, Tuna Özyürekoğlu1, Gökhan Çakmak2

1Christine M. Kleinert Institute For Hand and Microsurgery, Louisville, USA
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Başkent University, Alanya Training and Medical Research Center, Antalya, Turkey

Keywords: Arter rekonstrüksiyonu; parmak iskemisi; hipotenar çekiç sendromu; ulnar arter; ven grefti.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada hipotenar çekiç sendromu nedeniyle cerrahi tedavi yapılan hastalarla ilgili deneyimlerimiz sunuldu ve ilgili literatür gözden geçirildi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Eylül 2004 - Mart 2013 tarihleri arasında hipotenar çekiç sendromu nedeniyle cerrahi geçiren sekiz hastanın (5 erkek, 3 kadın; ort. yaş 48 yıl; dağılım 29-60 yıl) 11 eli dahil edildi. Ortalama takip süresi 50 aydı (dağılım 3-103 ay). Semptom başlama zamanı, mesleki öykü ve ayrıntılı fizik muayene bulguları kaydedildi. Cerrahi sedasyon ve aksiller anestezi altında gerçekleştirildi. Ön kolun distal kısmı, Guyon ve yüzeyel arktaki tüm tromboze kısımlar çıkartıldı. Ulnar arter ve yüzeyel ark rekonstrüksiyonları ön koldan alınan ven greftleri kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Hastaların tamamının dominant eli etkilenirken üç hastada iki el etkilenmişti. Tüm hastalar bir veya birkaç parmağında ağrı ve renk değişikliğinden yakındı. İki hastanın parmak ucu pulpasından minimal amputasyon ve debridman yapılırken diğer hastaların tamamı sorunsuz iyileşti. Takiplerinde, sekiz hastanın beşinde ulnar arter açıklığı sorunsuz iken üç hastaya yeni ven grefti için revizyon cerrahisi yapıldı. Hastaların yakınmalarının çoğu takip sürecinde ortadan kalktı.
Sonuç: Hipotenar çekiç sendromu, parmak iskemisi ve el işleri ile sigara öyküsü olan hastalarda dikkate alınması gereken, üst ekstremitelerin bir hastalığıdır. Bu hastalık konservatif olarak tedavi edilebilse de konservatif tedaviye yanıt vermeyen ileri dönem hastalar ven greftleri ile cerrahi olarak tedavi edilebilir.