Hasan Göçer1, Mehmet Emin Önger2, Numan Kuyubaşı1, Alper Çıraklı3, Mustafa Çağlar Kır4

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Department of Histology and Embriology, Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Celal Bayar University, Manisa, Turkey

Keywords: Kapalı kırık; kırık iyileşmesi; sıçan; teikoplanin; tibia kırığı.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada teikoplanin’in kırık iyileşmesi üzerine etkisi stereolojik ve histopatolojik olarak incelendi. Gereç ve yöntemler: Yirmi adet Wistar-albino erkek sıçan çalışma (teikoplanin) ve kontrol grubu olarak ikiye ayrıldı. Genel anestezi altında tüm sıçanların sağ tibiaları intramedüller olarak 0.5 mm’lik Kirschner teli ile tespit edildikten sonra kırık oluşturma aparatı ile standart kapalı cisim kırıkları oluşturuldu. Çalışma ve kontrol grubuna intraperitoneal olarak sırasıyla 10 mg/kg teikoplanin ve serum fizyolojik uygulandı. İşlem sonunda kontrol grafileri çekildi ve 28 gün sonra tüm sıçanlar sakrifiye edildi. Elde edilen doku örnekleri üzerinde tarafsız stereolojik ve histopatolojik yöntemler kullanılarak yeni kemik ve bağ doku hacimleri hesaplandı.
Bulgular: Teikoplanin’in kemik, damar ve bağ dokusu oluşumunu artırdığı gözlendi. Kemik ve damar total hacminde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p<0.05). Bağ doku total hacminde artış gözlenmesine rağmen iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05).
Sonuç: Teikoplanin antibakteriyel etkisinin yanı sıra yeni kemik oluşumunu artırabilir; böylelikle, enfeksiyonla birlikte görülen kemik defektlerinin tedavisinde güvenle kullanılabilir.