İbrahim Karaman1, Ali Eray Günay2, Serap Doğan3, İbrahim Halil Kafadar1, Zehra Filiz Karaman3

1Departments of Orthopaedics and Traumatology, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey
3Departments of Radiology, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey

Keywords: Arteriyel iyileşme, farklılaşma yığılım molekülleri 34, farklılaşma yığılım molekülleri 133, farklılaşma yığılım molekülleri 309, endotelyal progenitör hücre.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, periferik kan ve monositlerdeki hematopoetik kök hücre ve endotelyal progenitör hücre farklılaşma yığılım molekülleri (CD) 34, CD133 ve CD309 ekspresyon düzeylerinin önkolun arteriyel onarımı yapılan hastalarda onarım sahasındaki olgunlaşma üzerindeki etkileri değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Bu prospektif çalışmaya elbileğinde saplanıcı bir yaralanmaya bağlı iyi tanımlanmış kesiği olup eşlik eden durumu olmayan, Kasım 2014 ve Kasım 2017 tarihleri arasında hastanemizin acil servisine başvuran 30 hasta (23 erkek, 7 kadın; ort. yaş 28.9±1.8 yıl; dağılım, 18-49 yıl) dahil edildi. Önkolda mikrovasküler tekniklerle arteriyel onarım yapılan hastaların vasküler açıklığı Doppler sonografi ile değerlendirildi. Açıklık ve CD34, CD133 ve CD309 gibi hematopoetik kök ve endotelyal progenitör hücre belirteçleri arasındaki ilişkiler akış sitometrisi ile değerlendirildi.
Bulgular: Hastalar tamir edilen arterlerde yeterli akım olup olmamasına göre iki gruba ayrıldı. Ortalama CD34 ekspresyon düzeyi olgunlaşma olan grupta 72.09±3.00 iken olgunlaşma olmayan grupta 54.64±7.34 idi ve bu, istatistiksel olarak anlamlı farklılığa işaret etti (p<0.05). Ek olarak, CD34 düzeyinde bir birim artış yeterli akış olasılığını 1.075 kat artırdı. Rezistif indeks değerleri olgunlaşma olan grupta anlamlı olarak daha düşük idi ve CD34 düzeyi arteriyel onarımın olgunlaşması için prediktif idi.
Sonuç: Bu çalışmada, bulgular yüksek CD34 ekspresyon düzeyinin arteriyel onarımdan sonra olgunlaşma üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösterdi.