Hasan Göçer1, Dilek Emir2, Mehmet Emin Önger3, Nevzat Dabak1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Department of Medical Microbiology, Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
3Department of Histology and Embryology, Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

Keywords: Biyofilm; kemik çimentosu; N asetil sistein; periprostetik eklem enfeksiyonu; Stafilokokkus aureus; teikoplanin.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada sadece teikoplaninin, sadece N asetil sistein (NAC)’in veya her iki bileşenin kombinasyonunun kemik çimentosuyla karıştırılmasının antibiyofilm etkileri gösterildi. Gereç ve yöntemler: Her grupta farklı içeriğe sahip kemik çimentosu ile hazırlanan altışarlı çimento kalıplar kullanılarak toplam dört grup oluşturuldu. Grup 1 (kontrol grup): Herhangi bir ilaç katılmaksızın sadece çimento. Grup 2: 40 g çimento, 400 mg teikoplanin. Grup 3: 40 g çimento, 6 g NAC. Grup 4: 40 g çimento 6 g NAC, 400 mg teikoplanin. Tüm çimento kalıpları Stafilokokkus aureus ile 48 saat 36.5 °C’de enfekte edildi. Bakteri kolonileri seri dilüsyon yöntemiyle sayıldı. Bakteriler taramalı elektron mikroskobik (TEM) görüntüler kullanılarak sayıldı.
Bulgular: Bakteri kolonisi sayıları grup 1’de 5.83±1.60 [ortalama koloni oluşturan birim (kob) x 105±standart sapma (SS)], grup 2’de 0.12±0.56, grup 3’te 0.11±0.65 ve grup 4’te 0.01±0.001 idi. Grup 1 ile tüm diğer gruplar arasında (p<0.05) ve grup 4 ile tüm diğer gruplar arasında anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). TEM analize göre, bakteri sayıları (ort.±SS) grup 1, 2, 3 ve 4’te sırasıyla 1.88±0.45, 0.75±0.26, 0.21±0.22 ve 0.13±0.25 idi. Grup 1 ile tüm gruplar arasında (p<0.05) ve grup 4 ile tüm gruplar arasında anlamlı farklılık bulundu (p<0.05).
Sonuç: N asetil sistein, teikoplanin ve bunların kombinasyonu kontrol grubuna göre biyofilm oluşumunu anlamlı olarak azalttı. Ayrıca, NAC ve teikoplanin kombinasyonu en yüksek antibiyofilm etkisine sahipti.