Recep Öztürk, Şefik Murat Arıkan, Mehmet Akif Şimşek, Emre Özanlağan, Bedii Şafak Güngör

Department of Orthopaedics and Traumatology, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Keywords: Hemanjiyoperisitom; uzuv kurtarma; radyoterapi; soliter fibröz tümör.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada ekstremite yerleşimli soliter fibröz tümör tanılı hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2005 - Aralık 2016 tarihleri arasında ekstremite yerleşimli soliter fibröz tümör tanısı konulan yedi hastanın (3 erkek, 4 kadın; ort. yaş 49,7±20,7 yıl; dağılım 22-79 yıl) klinik bulguları, tedavi yöntemleri, klinik sonuçları ve tedavi başarısızlıkları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: En sık kitle yerleşim yeri uyluk idi (%42,8, n=3). Ortalama tümör boyutu 10,8±2,4 cm (dağılım 8-15 cm) idi. Tüm hastalar ağrısız kitle ile başvurdu ve tümünde primer tümör vardı. Tüm hastalar tanı anında yerleşik hastalığa sahipti. Ameliyat sonrası ortalama takip süresi 44,4 ay (dağılım 13-121 ay) idi. Düşük risk grubunda olan iki hastaya marjinal rezeksiyon, orta ve yüksek risk grubunda olan diğer hastalara geniş eksizyon uygulandı. Marjinal rezeksiyon geçiren hastalara adjuvan radyoterapi uygulandı. Hiçbir hastada takip sırasında nüks veya metastaz saptanmadı.
Sonuç: Ekstremite yerleşimli soliter fibröz tümörlerin tedavisinde risk stratifikasyon modeline göre düşük risk grubunda olup geniş rezeksiyonun mümkün olmadığı hastalarda marjinal rezeksiyon ile beraber radyoterapi alternatif bir tedavi yöntemi olabilir. Orta ve yüksek risk grubunda lokal nüks ve metastaz riskinin azaltılması için geniş rezeksiyon önerilmektedir.