Ersin Kasım Ulusoy1, Alper Çıraklı2, Yakup Ekinci3

1Department of Neurology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ordu University, Ordu, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

Keywords: Karpal tünel sendromu; metabolik sendrom; nüks; cerrahi tedavi.

Abstract

ÖZ Amaç: Bu çalışmada karpal tünel sendromu (KTS) nedeniyle cerrahi geçiren hastalarda metabolik sendromun (MS) nüksü etkileyip etkilemediği araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya KTS cerrahisi geçiren 78 hastanın (19 erkek, 59 kadın; ort. yaş 52.0±8.2 yıl; dağılım 36-78 yıl) 86 eli dahil edildi. Hastalar MS varlığı açısından klinik ve demografik olarak incelendi. Hastalar ayrıca görsel ağrı ölçeği ve Boston Karpal Tünel Sorgulama Anketi ile değerlendirildi. Klinik KTS ve Tinel veya Phalen testi pozitif olan hastalarda nüks tanıları elektromiyografi kullanılarak konuldu. Metabolik sendromun nükseden KTS üzerine etkisi istatistiksel olarak bağımsız t testi ile incelendi.
Bulgular: Ortalama 36.2±19.2 aylık (dağılım 12-60 ay) takip süresinin sonunda 86 elin 31’inde (%36) nüks saptandı. Bu 31 elin 23’ünde (%74.2) MS vardı. Nüks olmayan 55 elin (%64) 10’unda (%18.2) MS vardı. Bu farklılıklara göre, MS’nin nükseden KTS’ye etkisi istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.001).
Sonuç: Çalışmamız KTS cerrahisi geçiren hastalarda MS’nin nüksü etkilediğini gösterdi.