Deniz Gülabi1, Mehmet Ali Uysal2, Bilgehan Çevik1, Bülent Kılıç3, Emre Karadeniz1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology and Hand Surgeon, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Gelişim University, İstanbul, Turkey

Keywords: Dördüncü ve beşinci parmak KMK kırıklı çıkıkların KRPP ile tedavisi yaralanma sonrası erken dönemde istatistiksel olarak daha üstün GAÖ, Q-DASH ve yumruk yapma kuvveti değerleri ile sonuçlanmaktadır. Anahtar sözcükler: Karpometakarpal kırıklı çıkıklar; yumruk yapma kuvveti; el kırıkları.

Abstract

ÖZ Amaç: Bu çalışmada karpometakarpal (KMK) kırıklı çıkık nedeniyle açık veya kapalı redüksiyon ile tedavi edilen hastaların orta dönem klinik takip sonuçları geriye dönük olarak değerlendirilip karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Dördüncü ve beşinci parmak KMK kırıklı çıkık nedeniyle ameliyat edilen 15 hastanın (1 erkek, 14 kadın; ort. yaş 32.5±10.5 yıl; dağılım 18-55 yıl) tıbbi çizelgeleri incelendi. Hastalar uygulanan tedaviye göre kapalı redüksiyon ve perkütan pinleme (KRPP, n=6) ve açık redüksiyon ve perkütan pinleme (ARPP, n=9) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastalar tedavi gruplarına kör bir el terapisti tarafından değerlendirildi. Hastalar görsel analog ölçeği (GAÖ), Kol, Omuz ve El Sorunları Hızlı Anketi (Q-DASH) skorları ve yumruk yapma kuvvetine göre karşılaştırıldı. Komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: ARPP grubu ve KRPP grubunun ortalama GAÖ değerleri sırasıyla 2.33±0.50 ve 1.67±0.52 idi. ARPP grubu ve K RPP g rubunun o rtalama Q -DASH d eğerleri s ırasıyla 13.63±3.21 ve 9.05±2.36 idi. ARPP grubu ve KRPP grubunun ortalama yumruk yapma kuvveti değerleri sırasıyla 65.78±3.70 ve 75.17±6.11 idi. ARPP grubunun ortalama GAÖ ve Q-DASH skorları KRPP grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksekti. KRPP grubunun ortalama yumruk yapma kuvveti değeri ARPP grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksekti.