Osman Rodop1, Mahir Mahiroğulları1, Üzeyir Tırmık1, Kenan Keklikçi1, Hüseyin Şen2

Keywords: Anahtar sözcükler: Kalça protezi; kalça kırığı; intertrokanterik kırık.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada kalça kırıklı hastaların demografik verileri ve eşlik eden hastalıkların etkileri değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: 1999-2000 ve 2004-2005 yılları arasında kliniğimizde stabil olmayan parçalı intertrokanterik kırık nedeni ile primer parsiyel protez uygulanan 109 hasta çalışmaya alındı. 1999-2000 yılları arasında ameliyat edilen intertrokanterik kırıklı 51 hasta (19 erkek, 32 kadın; ort. yaş 76.1 yıl; dağılım 65-90 yıl) grup 1’i; 2004-2005 yılları arasında ameliyat edilen 58 hasta (17 erkek, 41 kadın; ort. yaş 81,5 yıl; dağılım 51-95 yıl) grup 2’yi oluşturdu. Her iki gruptaki hastalar kırık oluşma yaşı, cinsiyet, eşlik eden sistemik hastalıklar, kırık oluşma zamanı ile ameliyata kadar geçen süre ve ameliyat sonrası sağkalım süreleri açısından değerlendirildi ve karşılaştırıldı.
Bulgular: Kalça kırığına eşlik eden hastalıklar incelendiğinde ileri yaş, osteoporoz, demans, kalp hastalıkları ve hipertansiyon ön plana çıkmaktadır. Her iki grubun değerlendirilmesinde diğer klinik verilerde anlamlı farklılık görülmezken, ilk gruba göre ikinci grubun yaş ortalamasının istatistiksel olarak anlamlı bir artış gösterdiği tespit edildi. Eşlik eden hastalıklar ile erken ameliyat sonrası yıllar içerisindeki ölüm oranları arasında doğrudan ilişki bulunmadı.
Sonuç: Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile olgu gruplarımız arasında yaş değişimlerinin uyumlu olduğu görüldü. Dolayısıyla intertrokanterik tip kırıkların görüldüğü hasta nüfusunun yaş ortalamasında artış vardır.