Işıl Yurdaışık

Department of Radiology, Istinye University Medical Park Gaziosmanpaşa Hospital, Istanbul, Turkey

Keywords: Elastografi, manyetik rezonans görüntüleme, patellar tendinopati, point share wave elastografi ve share wave elastografi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada point shear wave elastografi (pSWE) ve iki boyutlu shear wave elastografi (SWE) tekniklerinin patellar tendinopati tanısında doğruluğu manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile karşılaştırılarak değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya MRG için kliniğimize sevk edilen ve patellar tendinopati tanısı konulan 77 hasta (32 erkek, 45 kadın; ort. yaş 47.1±9.47 yıl; dağılım, 33-65 yıl) dahil edildi. Hastaların yaş ve cinsiyet gibi demografik verileri ve MRG, SWE, pSWE’de bulunan patellar tendon evreleri kaydedildi.
Bulgular: Patellar tendinopatiler 20 hastada evre I, 37 hastada evre II ve 20 hastada evre III olarak bulundu. Ortalama SWE değeri 83.83±34.27 kPa iken ortalama pSWE değeri 79.25±33.75 kPa idi. SWE ve pSWE değerleri arasında güçlü bir ilişki vardı.
Sonuç: Makaslama dalgası elastografisi ve pSWE teknikleri patellar tendinopatinin saptanmasında invazif olmayan ve kantitatif görüntüleme yöntemleri olarak güvenle kullanılabilir. Bulgularımız SWE ve pSWE’nin patellar tendinopati bulunan hastalarda patellar tendonun sertliğini doğrulamada yardımcı olduğunu gösterdi.